Sąlygos ir nuostatos

SUTARTIS DĖL PREKIŲ ĮSIGIJIMO E. PARDUOTUVĖJE

 

Sutartyje vartojamos sąvokos:

 

1.1. Pardavėjas – UAB „Cosmoway“, įmonės kodas: 302786900, PVM mokėtojo kodas: LT100006888212, buveinės adresas: Ežero g. 44, Piliuonos k., LT- 53182 Kauno r., Lietuva.

1.2. Pirkėjas – fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais); arba Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais); arba visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi”.

1.4. Greenfeels.lt – elektroninė parduotuvė (toliau – e. parduotuvė), internetiniu adresu www.Greenfeels.lt.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Sutartis – ši pirkimo-pardavimo sutartis, dėl prekių įsigijimo naudojant elektroninio ryšio priemones elektroninėje parduotuvėje Greenfeels.lt.

1.7. Prekių krepšelis – Pirkėjo susikurta Greenfeels.lt sąskaita (angl. account), sukurta pagal Pirkėjo asmeninius duomenis ir kuriame saugomas užsakymas ir jo istorija.

1.8. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje Greenfeels.lt. Šioje Sutartyje termino „Prekė“ naudojimas vienaskaita taip pat reiškia ir daugiskaitą, priklausomai nuo Sutarties objekto.

1.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Greenfeels.lt Privatumo politika yra Sutarties sudėtinė dalis.

 

Sutarties dalykas

 

2.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui nuosavybės teise Prekę, esančią pirkinių krepšelyje, o Pirkėjas įsipareigoja Prekę priimti ir sumokėti šalia Prekės nurodytą sumą.

2.2. Ši Sutartis Šalims yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Šalių teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes e. parduotuvėje Greenfeels.lt, o Pardavėjui – priimant ir vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą e. parduotuvėje Greenfeels.lt.

 

Sutarties sudarymas

 

3.1. Sutartis tarp Šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą Prekę ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti / Apmokėti“ ir Prekių kaina yra įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.2. Sudaryta Sutartis saugoma Pardavėjo e. parduotuvėje Greenfeels.lt, vadovaujantis Greenfeels.lt Privatumo politikos nuostatomis ir asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui apsiperkant e. parduotuvėje Greenfeels.lt taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjas  prisiimą visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis e. parduotuve Greenfeels.lt bei darant  prekių, nurodytų e. parduotuvėje Greenfeels.lt, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus.

 

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 

4.1. Pirkėjas turi teisę:

4.1.1. pirkti Prekes e. parduotuvėje Greenfeels.lt, laikydamasis šios Sutarties sąlygų ir tvarkos.

4.1.2. įsigyti Prekes gali užsiregistruodamas prie e. parduotuvės svetainės Greenfeels.lt arba įsigydamas prekes be registracijos. Registruotam ir neregistruotam Pirkėjui be išimties yra taikomos šios Sutarties sąlygos, todėl Pirkėjas privalo su jomis susipažinti ir jų laikytis.

4.1.3. Registruotas Pirkėjas e. parduotuvėje Greenfeels.lt siūlomas Prekes gali įsigyti tik tuo atveju, jeigu registracijos anketoje suvedęs reikalaujamus asmeninius duomenis, susikurs asmeninę paskyrą (profilį). Šios paskyros pagrindu, prisijungus prie e. parduotuvės Greenfeels.lt, Pirkėjas turės galimybę pateikti dominantį užsakymą ir įsigyti norimas Prekes.

4.1.4. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje nurodyti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Neatnaujinus registracijos duomenų, Atsakomybė už netinkamą savo įsipareigojimų vykdymą tenka Pirkėjui.

4.1.5. Neregistruotas vartotojas Prekes įsigyja pateikdamas asmeninius duomenis, būtinus Sutarčiai sudaryti, tačiau nesusikurdamas asmeninės paskyros (profilio).

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pateikto užsakymo Pardavėjui iki tol, kol negauna iš Pardavėjo pranešimo apie prekių išsiuntimą Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjui norint atsisakyti Sutarties po Prekių išsiuntimo taikomas Sutarties 8.4. punktas.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. priimti pristatytą Prekę, jeigu ji atitinka šios Sutarties ir Prekei taikomus kitus kokybės reikalavimus.

4.3.2. priėmimo metu patikrinti perduodamą prekę. Pirkėjas, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, priimdamas prekę siuntos pristatymo dokumente privalo nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tą Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui arba pašto darbuotojui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių kokybės, kuri susijusi su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

4.3.3. nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatoma pažeistoje pakuotėje, jeigu gautos neužsakytos prekės arba netinkamas prekių kiekis.

4.3.4. sumokėti sutartą kainą už užsakytas prekes.

4.3.5. Jeigu Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti pristatytas prekes, tokiu atveju Pirkėjui negrąžinami jo sumokėti pinigai.

4.3.6. Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su šios Sutarties sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

4.3.7. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

 

Pardavėjo teisės ir pareigos

 

5.1. Pardavėjas turi teisę:

5.1.1. laikinai arba iš viso nutraukti prekių pardavimo Greenfeels.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.1.2. sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e. parduotuve Greenfeels.lt ar panaikinti Pirkėjo registraciją iš anksto jo neįspėjus, jei Pirkėjas bando pakenkti e. parduotuvės Greenfeels.lt darbui, stabiliam veikimui, Pardavėjui ar jo reputacijai.

5.1.3. Iki Prekių užsakymo keisti Prekių charakteristikas ir kitą susijusią informaciją apie parduodamų Prekių pobūdį be jokio išankstinio įspėjimo Pirkėjui, todėl Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, jeigu, prieš atliekant užsakymą, dar kartą nebuvo pasidomėta išsirinktų prekių aprašais.

5.1.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui apsiperkant e. parduotuvėje Greenfeels.lt taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjas  prisiimą visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis e. parduotuve bei darant prekių, nurodytų e. parduotuvėje, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja:

5.2.1. sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nelaikomas atsakingas, jeigu e. parduotuvė dėl nuo Pardavėjo priklausančių ar nepriklausančių priežasčių būtų neprieinama tam tikru laikotarpiu.

5.2.2. pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo pasirinktu būdu per nustatytą laikotarpį Lietuvos Respublikos teritorijoje, atsižvelgiant į šios Sutarties 7 skyriaus nuostatas, reglamentuojančias prekių pristatymą.

5.2.3. pateikti Pirkėjui kokybišką ir teisingą informaciją apie prekes.

 

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

 

6.1. E. parduotuvėje Greenfeels.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, atsižvelgiant į šios Sutarties 3.1. punktą.

6.2. Prekių kainos e. parduotuvėje Greenfeels.lt ir suformuotame užsakyme (Prekių krepšelis) nurodomos eurais, įskaitant PVM.

6.3. Prekių pasiūloje yra rodomos visos prekės, kuriomis prekiauja Pardavėjas. Jei kažkurios prekės Pardavėjas tam tikru momentu neturi, įsidėti tokios prekės į Prekių krepšelį tuo metu negalima (nėra mygtuko “Pirkti”).

6.4. Suformavus užsakymą ir jį apmokėjus į nurodytą Pirkėjo elektroninio pašto adresą atsiunčiamas užsakymo patvirtinimas.

6.5. Apmokėti už prekes galima per mokėjimų platformą Paysera. 6.6. Pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, Pirkėjui nukreipiamas į elektroninę bankininkystę Prekės apmokėjimui. Prekės yra pradedamos ruošti išsiuntimui, kai pinigai yra gaunami į Pardavėjo sąskaitą. Kol pinigai už Prekę nėra įskaityti į Pardavėjo sąskaitą, laikoma, kad Sutartis nėra sudaryta.

6.7. Prekes Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti per 1-3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo arba nuo Pardavėjo patvirtinimo gavimo, kad buvo gautas Pirkėjo pranešimas apie tai, kad Pirkėjas pageidauja už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais, atsižvelgiant į Sutarties 6.5. punktą. Jei dėl kažkokių priežasčių Pardavėjas negali išsiųsti prekių per nustatytą laikotarpį, jis turi informuoti apie tai Pirkėją ir suderinti su Pirkėju numatomą pristatymo terminą. Jei Pardavėjo siūlomas pristatymo terminas Pirkėjo netenkina, Pardavėjas turi nedelsiant grąžinti sumokėtus pinigus Pirkėjui.

 

Prekių pristatymas, perdavimas ir nuosavybės teisės perėjimas

 

7.1. Prekės gali būti pristatomos paštu, per kurjerį arba į paštomatą.

7.2. Pasirinkus pašto paslaugas, kaip Prekės pristatymo būdą, Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje. Prekės siunčiamos registruota nepirmenybine pašto siunta. Prekių pristatymas paštu nemokamas. Siuntimas paštu gali užtrukti nuo 1 iki 5 darbo dienų nuo Prekių perdavimo paštui.

7.3. Per kurjerį prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Pristatymas per kurjerį yra nemokamas. Per kurjerį prekės pristatomos pirkimo metu nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas po jų išsiuntimo.

7.4. Pirkėjui pageidaujant, prekės gali būti pristatomos į paštomatą. Pristatymo būdo pasirinkimo metu Pirkėjas yra informuojamas, kad prekių tinkamiausia laikymo temperatūra yra +5-+25 ºC. Pasirinkęs pristatymą į paštomatą, Pirkėjas prisiima riziką dėl prekių laikymo sąlygų po jų gavimo į paštomatą. Pirkėjui pasirinkus šį pristatymo būdą, Pardavėjas primygtinai rekomenduoja kaip įmanoma greičiau atsiimti į paštomatą gautas prekes. Pristatymas į paštomatą yra nemokamas. Į paštomatą prekės pristatomos sekančią darbo dieną po jų išsiuntimo.

7.5. Prekė Pirkėjui pristatoma ir perduodama Pirkėjo nurodytu pristatymo būdu ir adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. Neteisingai nurodžius pristatymo adresą, prekių grąžinimui bei pakarotiniam siuntimui patirtos išlaidos tenka Pirkėjui.

7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.7. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento.

7.8. Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo nuosavybės teisės į Prekę perėjimo momento.

7.9. Jeigu Prekės pristatymas užtrunka ilgiau nei dešimt dienų nuo Prekės užsakymo, tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, o Pardavėjas turi pareigą grąžinti gautus pinigus už Prekę Pirkėjui.

 

Prekės kokybė, grąžinimas ir keitimas

 

8.1. E. parduotuvėje yra parduodamos tik kokybiškos, originalios ir teisingai paženklintos prekės.

8.2. Kiekvienos e. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys ir charakteristikos nurodomi prie prekės esančiame prekės aprašyme.

8.3. Pardavėjas yra atsakingas, kad visos e. parduotuvėje parduodamos prekės atitiktų joms teisės aktais keliamus reikalavimus

8.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo Prekių pristatymo dienos tuo atveju, jeigu nebuvo pažeista Prekių pakuotė, Prekės nebuvo atidarytos ar išbandytos. Sutarties atsisakyti Pirkėjas gali pateikdamas užpildytą Sutarties atsisakymo formą, kuri pateikiama www.Greenfeels.lt svetainėje ir atsiųsdamas ją elektroniniu paštu ar pranešdamas apie Sutarties atsisakymą Pardavėjui elektroniniu paštu ar laišku siunčiamu paštu. Atsisakymas nuo Sutarties visais atvejais turi būti rašytinis.

8.5. Nutraukti pateiktą užsakymą Pirkėjas gali tik iki tol, kol gauna Pardavėjo patvirtinimą apie prekių išsiuntimą. Pirkėjui norint atsisakyti Sutarties po Prekių išsiuntimo taikomas Sutarties 8.4. punktas.

8.6. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių trūkumus, Prekių pažeidimus ar Prekių praradimus, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo. Pardavėjo atsakomybės ribos taip pat neapima dėl netinkamo prekių naudojimo atsiradusių prekių trūkumų.

8.7. Prekė laikoma tinkamos kokybės, jei ji atitinka elektroninėje parduotuvėje pateiktą prekės charakteristiką, jei nepažeista Prekės pakuotė ir jei nėra pakitusi Prekės išvaizda.

8.8. Jei Pirkėjas gavo netinkamos kokybės Prekę, jis turi teisę reikalauti, kad Prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės Prekę arba grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties bei atgauti sumokėtus pinigus.

8.9. Gavęs netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas, turi pranešti apie tai Pardavėjui per 14 dienų elektroniniu paštu greenfeel@cosmoway.lt arba telefonu +37060753380.  Pranešime pirkėjas turi nurodyti Prekės pavadinimą, įsigijimo PVM sąskaitos faktūros numerį, savo vardą, pavardę bei pastebėtus Prekės trūkums. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą pranešime.

8.10. Gavęs raštišką pranešimą, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju per 3 darbo dienas.

8.11. Jei Pirkėjas pasirenka grąžinti Prekę ir atgauti sumokėtus pinigus dėl to, kad Prekė yra nekokybiška, Pardavėjas pinigus grąžins į sąskaitą, iš kurios buvo mokėta, per 3 (tris) dienas nuo pranešimo gavimo ir situacijos įvertinimo. Jei bus patirtos Prekės grąžinimo išlaidos, Pardavėjas kompensuos jas pateikus išlaidas įrodančio dokumento kopiją.

8.12. Jei Pirkėjas pasirenka, kad netinkamos kokybės Prekė būtų pakeista tokia pačia tinkamos kokybės Preke, Pardavėjas privalo pristatyti prekę savo sąskaita.

8.13. Jei Pirkėjo netenkina pasiūlytas problemos sprendimo būdas arba (ir) Pirkėjas nesusitaria su Pardavėju kitaip, jis turi galimybę pateikti prašymą arba skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą elektroninių ginčų sprendimo platformoje.

8.14. Pardavėjas neatsako už tai, kad apsiperkant elektroninėmis priemonės Prekės savo parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

8.15. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo nuostolius ar kitas neigiamas pasekmes, jeigu Prekė buvo naudota ne pagal jos paskirtį ar nebuvo laikytasi Prekės naudojimo (vartojimo) instrukcijų. Taip pat Pardavėjas neatsako už Prekės neigiamą šalutinį poveikį, jeigu toks poveikis buvo nurodytas Prekės vartojimo instrukcijoje.

 

Šalių atsakomybė

 

9.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

9.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis e.parduotuve Greenfeels.lt.

9.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų pirkimų metu, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.4. Pirkėjo prisijungimo duomenys yra Pirkėjo privati informacija, už kurios išsaugojimą ir saugumą yra atsakingas Pirkėjas, todėl Pirkėjas įsipareigoja juos saugoti paslaptyje ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, jei e.parduotuvės Greenfeels.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie e. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su e.parduotuvės pirkimo-pardavimo Sutarties nuostatomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.6. Jei Pardavėjo e.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.7. Pardavėjas naudojasi trečiųjų asmenų prekių pristatymo paslaugomis. Tretieji prekių pristatymo paslaugas tiekiantis asmenys vadovaujasi savo pačių nustatytomis taisyklėmis bei sąlygomis, todėl Pardavėjas nereguliuoja šių paslaugų teikėjų rodomo turinio ar teikiamų paslaugų ir nėra atsakingas už šių paslaugų teikėjų veiksmus ar neveikimą ir su tuo susijusių pasekmių atsiradimą, tretiesiems asmenimis vykdant pavestų paslaugų užsakymą.

9.8. Pardavėjo veikla neapima jokių finansinių, mokėjimo ar su tuo susijusių piniginių operacijų, todėl kiekvieną kartą, kai už įsigytas prekes Pirkėjas atlieka mokėjimą Pardavėjui, Pirkėjas naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, ir iš to atsirandančias galimas pasekmes.

9.9. Bet kokia žala ar nuostoliai, atsiradę ir susiję su trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant prekių pristatymo tarnybų vykdomų paslaugų teikimu, nėra pagrindas Pardavėjo atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į tai, Pirkėjas turi pareigą susipažinti su trečiųjų asmenų reglamentuojamomis paslaugų suteikimo ir vykdymo taisyklėmis, sąlygomis ir kita būtina informacija, ir prisiima atsakomybę tinkamai ir pagal nurodymus vadovautis ja.

9.10. Pretenzijos, skundai, reikalavimai, kaltinimai, pastebėjimai, klausimai ar pasiteiravimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų suteikimo, vykdymo ar bet kurių kitų veiksmų ar neveikimo, nėra Pardavėjo priimami, nagrinėjami, atsakinėjami ir nepatenka į Pardavėjo atsakomybės ribas, todėl turi būti tiesiogiai adresuojami ir pateikiami konkrečias paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenimis. 

9.11. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

Asmens duomenų apsauga

 

10.1. Asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas UAB „Cosmoway“, įmonės kodas: 302786900, PVM mokėtojo kodas: LT100006888212, buveinės adresas: Ežero g. 44, Piliuonos k., LT- 53182 Kauno r., Lietuva.

10.2. Asmens duomenų valdytojas laikosi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir yra užsiregistravęs asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

10.3.   Duomenų valdytojas Pirkėjo asmens duomenis tvarko el.prekybos sutarties sudarymo ir vykdymo bei  tiesioginės rinkodaros vykdymo  tikslu.

10.4. Sudarydamas pirkimo sutartį Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamo pirkimo sutarties įvykdymo tikslu.

10.5. Sutikdamas gauti naujienalaiškius, Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

10.6. Naujienlaiškio prenumeratos Pirkėjas gali atsisakyti bet kuriuo metu paspaudęs nuorodą gautume naujienlaiškyje ar elektroninio pašto adresu greenfeel@cosmoway.lt  parašęs žinutę “nebesiųsti naujienlaiškio”.

10.7. Jokie Pirkėjo asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias šalis, išskyrus:

10.7.1. Pirkėjo asmens duomenys yra perduodami Prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Pirkėjas pateikė užsakymą Pardavėjui ir Prekės turi būti pristatytos Pirkėjui.

10.7.2. Buhalteriniai dokumentai (sąskaitos) su asmens duomenimis yra perduodami apskaitos įmonei.

10.7.3. Elektroninio pašto adresai yra perduodami naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Pirkėjas pageidauja gauti Pardavėjo naujienlaiškius.

10.7.4. Kitais atvejais, kada tai privaloma pagal įstatymus.

10.8. Užsiregistravusių prie e. parduotuvės internetinės svetainės Greenfeels.lt Pirkėjų asmens duomenys yra saugomi 2 (du) metus nuo paskutinio pasinaudojimo el. parduotuves paskyra.

10.9. Neužsiregistravusių prie Parduotuvės internetinės svetainės, tačiau pareiškusių valią gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus Pirkėjų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Pirkėjo pareikšto atsisakymo (tiesioginės rinkodaros prenumeratos atšaukimo) gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

10.10. Pirkėjas turi teisę susipažinti su informacija, susijusia su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu, turi teisę reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, turi teisę reikalauti nutraukti asmens duomenų tvarkymą ir teisę reikalauti „pamiršti“ Pirkėją. Pirkėjas turi atsiųsti laisvos formos prašymą Pardavėjui elektroniniu paštu greenfeel@cosmoway.lt.

10.11. Pirkėjo teises įgyvendinantys veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Jeigu Pirkėjo duomenų tvarkymo veiksmai neprieštarauja teisės aktams, reguliuojantiems Pardavėjo veiklą, norinčiam susipažinti su savo asmens duomenis Pirkėjui, jie neatlyginamai gali būti teikiami ne dažniau nei kartą per kalendorinius metus.

10.12. Pirkėjas, užsiregistruodamas e. parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

10.13. Pardavėjas nerenka ir netvarko jokių su mokėjimais susijusių duomenų. Visas mokėjimų operacijas ir su jomis susijusius duomenis tvarko UAB “Paysera LT”, arba, mokant pavedimu, Pirkėjo bankas.

10.14. Pardavėjas e. parduotuvėje naudoja slapukus – trumpus tekstinius failus, kuriuos Pirkėjo sutikimu, patalpiname Pirkėjo galiniame įrenginyje tam, kad būtų išsaugotas Internetinėje svetainėje suformuotas Jūsų elektroninis apsipirkimo krepšelis bei Pirkėjo autentifikavimo tikslu. Pirkėjo privati informacija, saugoma Pirkėjo galiniame įrenginyje, yra žinoma tik Pirkėjui ir Pardavėjas jokiais įmanomais būdais, patalpindamas slapukus Pirkėjo galiniame įrenginyje, neturi prieigos prie Pirkėjo privačios informacijos.

10.15. Siekiant užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai arba neteisėtam asmens duomenų pasisavinimui bei apsaugoti surinktą informaciją apie Pirkėją, Pardavėjas yra įdiegęs tinkamas fizines, elektronines ir valdymo priemones.

10.16. Duomenų saugumui jų siuntimo metu užtikrinti įmonė naudoja SSL protokolą.

10.17. Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

 

Rinkodara ir informacija

 

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti e. parduotuvėje įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkimų metu nurodytu elektroniniu paštu.

11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

Baigiamosios nuostatos

 

12.1. Bet koks turinys paskelbtas e. parduotuvėje Greenfeels.lt yra saugomas autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, ir, esant pažeidimui, atitinkamai ginamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl Pirkėjas  įsipareigoja intelektinės nuosavybės objektų nenaudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

12.2. Ši e.parduotuvės Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis gali būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT] arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Šiuo Pirkėjas patvirtina, kad Sutartį perskaitė suprato jos turinį ir padarinius ir priėmė ją kaip atitinkančią jo tikslus.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top